FDP-BG: Термини използвани при преводите

Термини използвани при преводите. Добре е ако превеждате да се придържате към тези термини. Списък на подобни термини има и в терминологичния речник на компютърни термини.

Списъка е в процес на дискусия!

Димитър Василев състави този списък и обобщи някои от термините използвани при преводите, за което му благодарим.
Ако имате предложения за подобряването на речника - свържете се с автора му или изпратете email в листа на проекта (трябва да сте абонирани).

Добавени са и обяснения за някои от най-често срещаните термини. Ще са от полза за незапознатите с тях потребители на FreeBSD.

# FreeBSD-BG речник 0.02 - 11/2003. Съставен от Димитър Василев за нуждите на
# FreeBSD-BG Documentation Project. Употребата, разпространението и включването
# в други разработки са позволени при следните условия:
#
# 1. Речникът се разпространява под BSD лиценз.
#
# 2. При употреба на части от речника в преводи на книги на български,
# ще се радваме, ако подпомогнете FreeBSD-BG Documentation Project.
# Вашето дарение ще мотивира участниците в проекта да продължат да работят
# по превода на FreeBSD и другите проектите свързани с FreeBSD на български.
# Благодарим предварително!
# Страницата на проекта се намира на www.fdp-bg.sourceforge.net

А | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

------

APRANET - Advanced Research Project Network (АПРАНЕТ). Първообразът на
Интернет.

ACL (Access Control List) - представлява списък с права за достъп. На кратко
контролен лист. Използва се за описване на правата на потребители на дадена
компютърна система - от права за достъп и действия върху файловата й система
до процесите до които имат достъп.

access - достъп

archive - архив

ACK - флаг на TCP пакет, обозначаващ че вашата заявка е прието

asymmetric - асиметричен

asynchronious - асинхронен. Много процеси ползват такъв режим, с цел

по-голяма производителност.

authorized - позволен, санкциониран, упълномощен (човек,достъп действие и т.н.)

AIM (AOL Instant Messenger) - популярна програма за разговори в Интернет.

B

------

backdoor - "вратичка". Програма, която позволява неупълномощен достъп в
компютърни системи.

backbone - "гръбнак". Инфраструктура, седяща в основата на комуникациите
през Интернет и другите мрежи за пренос на данни.

bandwith - буквално честотна лента. В Интернет се използва да обозначи
скоростта на канала, с който разполагаме.

blacklist - черен списък, поставям в черен списък

baudrate - скорост на предаване на информацията.

bps - бита в секунда. Показател за скорост на връзката.

bridge - устройство, разделящо 2 сегмента на една мрежа един от друг.

BSD (Berkeley Sofware Design) - поделението на университета Бъркли,
занимаващо се с разработката на Berkeley UNIX/BSD.

BSDI - новата фирма, създадена след делото за правата върху BSD между
AT&T и Berkeley University.

C

------

CDE (Common Desktop Environment) - графична среда за Solaris,
Sun OS, HP-UX и други комерсиални UNIX-производни операционни системи.

CD (Carrier Detect) - Инструкция от AT командите, указваща на модема да
търси за наличие на свободен сигнал от телефонната линия.

chapter - глава

chat client - чат клиент

CIDR (Classless Inter Domain Routing) - нова схема за разпределяне на
Интернет адресите, заменяща концепцията за A,B,C,D и Е клас мрежите.

cluster - 1. Клъстър - най-малката логическа единица за съхранение на
информация 2. Съвкупност от оборудване, свързано да работи заедно.

compiler - компилатор

cracker - кракер. Това е личност, търсеща уязвимости в машините с една
единствена цел: да ги срине в земята.

D

------
DARPA (Defense Advanced Research Agency) - част от военното министерство на
САЩ, занимаващо се с изследователска и спонсорска дейност на проекти
за нуждите на отбраната.

Disk Geometry - начин за подреждане на дисковото пространство.

DoS (Denial Of Service) - Атака, целяща спирането на определена машина
или мрежа, чрез претоварване на капацитета й. "Отказ от услуги".

DDoS (Distributed Denial of Service) - същото като DoS, но изпълнено от
много компютри.

DOS (Disk Operating System) - ДОС (Дискова Операционна Система). Създадена от
Бил Гейтс по поръчка на IBM.

DTR (Data Terminal Ready) - "Готовност за предаване". Модемът е открил
сигнал от телефонната линия, разбрал се е с отсрещната страна и е готов да
предава данни.

DTS (Data Terminal Send) - "Изпратени пакети". Показва каква информация е
изпратена през модема.

E

------

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory) - ЕИПП (Електрически
Изтриваема Програмируема Памет). Част от системната памет, чрез която могат
да се променят настройките на операционната система, докато работи.

Ethernet - протокол измислен от Xerox, за обмен на данни.

ext2fs - стандартната файлова система на Линукс.

ext3fs - ext2fs с журнални характеристики.

F

------

F-disk - Ф-диск. Програма за разделяне на дискове. Притежава изключителен
деструктивен потенциал - мнение на съставителя.

Frame - 1. Сегмент. 2. Част от изображението предавано при обработка на видео за
единица време

Fragment - 1. дял 2. информация, поместена в един клъстър, която не го
запълва изцяло.

FreeBSD - Първата добра производна *BSD система след разпердушинването на
BSD Unix.

FDD ( Floppy Disk Drive ) - флопи дисково устройство.

Firewall - софтуер, устройство или комбинация от двете за филтриране на
пакети от информация и защита на информационни ресурси от несанкциониран
достъп.

FFS ( Fast File System) - файловата система на BSD, създадена за Berkeley UNIX
с финансовата помощ на DARPA. Виж UFS.

G

------

GNU ( GNU's Not Unix!) - движение, основано от Робърт Столмън в знак на
протест срещу ограниченията налагани от производителите на UNIX-производни
операционни системи.

GNOME ( GNU Object Model Environment ) - Проект за графична среда на GNU.

H

-------
hacker -

hard limit - твърд лимит. Използва се при въвеждане на ограничения по памет
и дисково пространство.

header - заглавен файл.

HDD - хард диск.

HURD - Операционната система на GNU


I

------

Internet -

IP (Internet Protocol) - стандартният протокол за предаване на данни в
Интернет.АйПи протокол.

ICMP (Internet Control Message Protocol) - АйСиЕмПи - протокол за контрол на
предаваната информация.

IRC (Internet Relay Chat) - програма и протокол, създадени през 90 за
комуникация.

IPFILTER - софтуерен пакет за филтриране на Интернет трафик.

J

------

jumper -


K

------

kernel - ядро

klogd - демон за записване на съобщенията от ядрото

Kerberos - мрежов протокол, създаден в MIT, като алтернатива на паролите.

L

------

logger - логър. Програма записваща определени действия и резултати във файл.

M

------

mbuf - част от паметта на ядрото предназначена за мрежови операции във *BSD
системите.

memory limit - ограничение на паметта.

MIT - Massachusets Instutite of Technology - едно от гнездата на науката в
САЩ.

N

------

network - мрежа

netmask - мрежова маска - използва се за разграничаване на отделните мрежи
една от друга.

O

-------

OpenSSH - Open Secure Shell - набор от протокол, демон и програма за
защитено (криптирано) влизане в отдалечени машини.

OpenBSD -

OSI ( Open System Interconnection ) -

P

------

PPP (Point-to-Point Protocol) -

ping - програма за проверка на наличие на мрежа

PF (Packet Filter) - пакетният филтър на OpenBSD.

PUSH - флаг от TCP/IP, означаващ прехода от един слой на OSI модела към друг.

Q

------

QoS (Quality of Service) -

Quota - квота

R

------

route - маршрут/рут.

router - рутер/маршрутизатор.

RST - пакет от TCP/IP, слагащ край на връзката.

root - администраторът в Unix. От него зависи всичко в системата.

S

------

SYN - флаг на TCP/IP пакет, иницииращ връзка.

SYN FLOOD - задръстване със SYN пакети

syn cookie - "лекарство" против SYN FLOOD

syslogd - системният логър в UNIX

SSH - виж OpenSSH


T

------

Timestamp - времеви маркер

TTL (Time To Live) - период, през който даден пакет е валиден.

 

U

------

UFS (Unix File System) - стандартната файлова система на UNIX.

UNIX -

 

V

------

W

------

X

------

X/X11/X11R6/X Window System - мрежов протокол, позволяващ свързване на
отдалечени UNIX машини. Създаден в MIT.

XFS - файловата система на IRIX.

------

Y

------


Z

------

Последна промяна: 07 Dec 2003